Общи условия за продажба на стоки и услуги

Общи положения

Определения

 • Купувач означава юридическо или физическо лице, което е влязло в търговски отношения с Продавача.
 • Поръчка означава поръчка или заявка, издадена от Купувача и изпратена до Продавача, за доставка на стоки.
 • Като Договор може да послужат подписана/и от Купувача фактура или проформа фактура, издадена/и от Продавача.
 • Спецификация означава технически данни за продуктите и друга информация, които определят Стоките и/или Услугите.
 • Стока означава всички продукти и материали, включително програмни продукти (софтуер),описани в съответната Поръчка, които са предмет на доставката. 

Приложимост

 • Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори и/или Поръчки за продажба на Продавача.

Доставки на стоки/услуги

 • Всяка Стока или Услуга, предоставена от Продавача, отговаря на всички спецификации,посочени в Договора и/или Поръчката. В случай че такива спецификации не са посочени, Стоките/Услугите отговарят на стандартните Спецификации за този вид стоки/услуги.
 • Всяка Стока или Услуга, предоставена от Продавача, отговаря на изискванията на българското законодателство за безопасност и екологичност.
 • Промените в националното или европейското законодателство, които касаят Стоките,предмет на тези Общи условия, не се прилагат към вече сключените Договори и/или Поръчки.
 • Ако не е уговорено друго, доставката на Стоки и/или изпълнението на Услуги ще се извършва през работни дни.
 • Продавачът доставя Стоките/Услугите на мястото за доставка, посочено в Договора и/или Поръчката, ако по друг начин не е договорено друго.
 • В случай че доставката е забавена поради форсмажорни обстоятелства, Продавачът уведомява Купувача за това и договарят нов срок за доставка.
 • Ако след доставката Купувачът констатира дефект и/или несъответствие със спецификацията/ите към съответния Договор и/или Поръчка, се съставя протокол. Продавачът трябва да отстрани несъответствията за собствена сметка и риск, в посочения в протокола срок.
 • Рискът от щети или загуба на Стоките се прехвърлят на Купувача след подписване на приемо-предавателен протокол или друг документ за извършената доставка.

Отговорност за вреди 

 • Никоя от Страните няма да носи отговорност пред другата Страна за косвени или непредвидими вреди.
 • Нищо в тези Общи условия не ограничава отговорността на Страните за причинени вреди в случаите на умисъл.

Писмена форма и език на документите  

 • Договори и други форми на документи, отнасящи се до Договора, са валидни само ако са представени в писмен вид и ако са подписани от Страните. Поръчката е валидна, ако е изпратена от Купувача към Продавача в писмен вид или по електронна поща.
 • Договорът и/или Поръчката се изготвят на български и/или английски език. В случай че Договорът е изготвен на български и английски език, при различие или спор при тълкуването му се прилага българският текст.

Уверения и гаранции 

 • Всяка от Страните по Договора и/или Поръчката уверява и гарантира, че има пълното право, пълномощие и власт да изпълни задълженията си по Договора и/или Поръчката и тези Условия,  и че лицето, което изпълнява Договора и/или Поръчката, има правото да подпише Договора и/или Поръчката от името на тази Страна. 

Делимост 

 • В случай че някоя от клаузите на Договора и/или Поръчката и/или тези Общи условия по какватои да било причина бъде обявена за невалидна, незаконна или неприложима в каквото и дабило отношение, тази невалидност, незаконност или неприложимост няма да засегне другите клаузи на Договора и/или Поръчката и/или тези Условия. 

Компетентна юрисдикция и приложими закони 

 • Договорите и/или Поръчките се регулират изключително от българското право.
 • Всякакви спорове, произтичащи от изпълнението на Договора и/или Поръчката или свързани с него, включително произтичащите от неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове, свързани с попълване на празноти в Договора и/или Поръчката или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат по съгласие на Страните или ако последното се окаже невъзможно, ще се отнасят за решаване от компетентния съд.

 


Нови продукти

No new products at this time

Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 BGN
Общо 0,00 BGN

Купи

РЕКЛАМА